За консултација јавете се на Тел: +389(02)3116-001


 • Животно Осигурување

   

  Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода 

  (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда, покрива: исплата на осигурената сума во еден целосен износ; исплата на осигурената сума во рати; комбинација на исплати од претходните два случаи; исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.

 • Здравственото осигурување

  покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување: еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата од претходните два случаи.

 • Неживотно Осигурување

  Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

   

  ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) во случаи на: пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.

Најдобриот избор за вашето осигурување е Мега Брокер!

Мега Брокер А.Д. Скопје е акционерско брокерско друштво со 100% домашен капитал со седиште во Градски Трговски Центар Скопје. Во кое работат стручни и лиценцирани брокери со долгогодишно искуство, со одлично познавање на англиски јазик. Основна дејност на друштвото е посредување во животно и неживотно осигурување.....

Кој сме ние?

Мега Брокер А.Д. Скопје е акционерско брокерско друштво со 100% домашен капитал со седиште во Градски Трговски Центар Скопје

Што Работиме?

Основна дејност на друштвото е посредување во животно и неживотно осигурување

Зошто да не одберете нас?

Нашите клиентите бесплатно ги добиваат следните услуги: соодветна анализа на ризикот, подготвување на податоци и предлагање на осигурително покритие, обезбедување понуди за осигурување, и посредување во отштетните побарувања на клиентите во нивно брзо решавање и исплата на истите

Дома | За Нас | Животно Осигурување | Неживотно Осигурување | Партнери | Регистар | Контакт