• Животно Осигурување

  Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

  (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда, покрива: исплата на осигурената сума во еден целосен износ; исплата на осигурената сума во рати; комбинација на исплати од претходните два случаи; исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.

  Повеќе
 • Здравственото осигурување

  покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување: еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата од претходните два случаи.

  Повеќе
 • Осигурување на живот

  опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии

  Повеќе
 • Неживотно Осигурување

  Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

  ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) во случаи на: пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.

  Повеќе

Најдобриот избор за вашето осигурување е Мега Брокер!

Мега Брокер А.Д. Скопје е акционерско брокерско друштво со 100% домашен капитал со седиште во Градски Трговски Центар Скопје. Во кое работат стручни и лиценцирани брокери со долгогодишно искуство, со одлично познавање на англиски јазик. Основна дејност на друштвото е посредување во животно и неживотно осигурување.....

Read More

 

    

Copyright (c) Mega Broker 2012. All rights reserved. Design by Dream Design